SKÁKACÍ HRADY


Atrakce je u dětí velmi populární, hlavně u těch předškolního věku.
Hrady určeny pro 6-7 dětí od 2 do cca 10-ti let věku. Děti na nafukovací
hrad vstupují bez bot a zodpovědní jsou po celou dobu rodiče dítěte.
Instalace vyžaduje rovný terén, možnost ukotvení
proti případnému poryvu větru a elektrickou zásuvku, hrady jsou
kontinuálně nafukovány.

pro 6-7 dětí
interiér/exteriér
čas hry 10min

Podmínky užívání

Pronajmutím skákacího hradu souhlasíte s těmito bezpečnostním podmínky, kterými je potřeba se bezpodmínečně řídit.

 • Skákací hrady jsou atrakce pouze pro děti.
 • Za děti na atrakci zodpovídají jejich rodiče.
 • Na Skákací hrad nepatří boty, brýle, namalovaný obličej, telefony a tablety, jídlo a pití, konfety a párty vybavení, zvířata a ostré předměty.
 • Věkové omezení dětí je 3-13 let (u jednorožce 2-7 let), váhové je 70kg / dítě.
 • Nevstupujte do skákacího hradu, dokud není bezpečně zajištěn a ukotven.
 • Nenafukujte a nevyfukujte hrad za přítomnosti dětí. Hrozí udušení.
 • Aby nedošlo ke zranění, povolte vstup pouze dětem podobné výšky nebo stáří.
 • Aby se předešlo nehodám a škodám na skákacím hrdě, nepouštějte více než 10 dětí najednou.
 • Žádná salta vpřed nebo vzad.
 • Žádné lezení a šplhání po stěnách, hradbách a věžích.
 • Atrakce neni určena pro strkání, kopání nebo jiná bojová umění.
 • Zajistěte, aby měl skákací hrad dostatečný prostor od jakýchkoliv předmětů v dosahu 4m.
 • Zajistěte, aby měl skákací hrad odstup od svítidel, ventilátorů a jiných elektrických zařízení v dosahu 3m.
 • Vždy mějte umístěné bezpečnostní žíněnky před skákací hradem.
 • Skákací hrad není pojištěn. Za škody způsobené provozem atrakce zodpovídá nájemce. Stejně tak nájemce zodpovídá ze případnou újmu na zdraví, která by vznikla ve spojitosti s užíváním této atrakce.
 • Pronajímatel není zodpovědný za škody na zdraví či majetku, které by vznikly užíváním či v přímé souvislosti s užíváním této atrakce.

Pravidla provozování, postavení a složení skákacího hradu

Pronajmutím skákacího hradu souhlasíte s těmito pravidly, kterými je potřeba se bezpodmínečně řídit.

 • Vyhledejte vhodné, rovinaté místo bez kamínků, větví nebo jiných předmětů. Ideální je trávník. V případě umístění na asfaltové nebo betonové ploše použijte podkladní plachtu.
 • S výběrem místa myslete i na prostor kolem atrakce tak, aby před ní nebo v okolí atrakce nebyly žádné překážky jako obrubníky, sloupy veřejného osvětlení, lavičky, vozidla, atd. – hrozí nebezpečí úrazu dětí.
 • Sledujte vývoj počasí. Ještě před deštěm atrakci vyfoukněte a schovejte. V případě malé dešťové přeháňky atrakci vyfoukněte, na místě sbalte přehnutím okrajů dovnitř atrakce a překryjte plachtou. Déšť pak steče po plachtě a voda nenateče dovnitř.
 • Chraňte atrakci před ohněm a přímým žárem. Nemanipulujte s otevřeným ohněm v blízkosti atrakce.
 • Hrad vždy po obvodu upevněte ocelovými háky do země.
 • Před deštěm ochraňte i elektrický přívod a fukar. Pečlivě zakryjte (deštníkem, deskou stolu apod.)
 • Pro složení hradu si prohlédněte video, pak se Vám to podaří na poprvé.
 • Nájemce je povinen zapůjčený skákací hrad udržovat ve stavu, v jakém ho dostal. V případě poškození, zcizení nebo zničení zapůjčených předmětů je nájemce povinen tyto předměty uhradit v plné výši (při opravitelném poškození je povinen uhradit cenu opravy v plné výši).
 • Nájemce je povinen hrad po převzetí a před první instalací zevrubně zkontrolovat, zda hrad není poškozen. V případě zjištění poškození je nájemce povinen neprodleně informovat majitele a zajistit atrakci tak, aby nedošlo k jejímu dalšímu poškození. Zároveň je nájemce povinen nahlásit všechny vady způsobené opotřebením hradu z běžného provozu při předání majiteli.
 • Veškerá škoda, která vznikne nerespektováním těchto pokynů, nesprávným či nadměrným užíváním této atrakce, bude po nájemci vymáhána.
 • Všechny nenahlášené škody budou považovány za škody, které nájemce přímo způsobil.
 • Majitel hradu nenese odpovědnost za poranění a/nebo úmrtí osob, která vznikla v důsledku nesprávného užívání skákacího hradu nebo v důsledku užívání skákacího hradu, které je v rozporu s těmito pravidly či zdravým rozumem.

Složení skákacího hradu

Adresa
TFX, s.r.o.
U Hrůbků 170
Ostrava 9
709 00
IČ: 01777831


Kontakt 
Dalibor Solnař
dalibor@tfx.cz
734 758 888